วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2555

แนะนำ วิทยาลัย

วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

        ตั้งอยู่เลขที่ 202  หมู่  3  ต.ลาดตะเคียน
        อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี  25110
        ถนนสาย 304 ฉะเชิงเทรา - นครราชสีมา
        เยื้องที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี
   โทรศัพท์  0-3728-8133  โทรสาร  0-3728-8144
    www.kabinburi.ac.th    
    www.facebook.com/kabinburi
    iveckabin.blogspot.com
     
ผู้บริหารปัจจุบัน
        นายสมประสงค์  สิงห์สุวรรณ           ผู้อำนวยการ
        นายสุภาพ  วงศ์จันทร์                    รองผู้อำนวยการ
        นายจักรพันธ์  ภู่สิงห์                      รองผู้อำนวยการ
        นายสุชาติ  จำปาโพธิ์                     รองผู้อำนวยการ

หลักสูตรที่เปิดสอน

                           1.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
                           2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
                           3.  หลักสูตรระยะสั้น
                           4.  หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์


     

                   สาขาวิชาที่เปิดสอน  
         ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1.  ช่างยนต์ (เครื่องกล)
2.  ช่างไฟฟ้ากำลัง
3.  ช่างอิเล็กทรอนิกส์
4.  ช่างซ่อมบำรุง
5.  การบัญชี
6.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ


          สาขาวิชาที่เปิดสอน
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1.  ช่างยนต์ (เครื่องกล)
2.  ช่างไฟฟ้ากำลัง
3.  ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
4.  การบัญชี
5.  คอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสำนักงาน)


ปรัชญาของวิทยาลัย

“ร่วมใจพัฒนา  รักษาวินัย 
 ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม”จำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555
            รวมทั้งสิ้น 1,538 คน      ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555

 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ

วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี   
สร้างคนดี    ให้มีอาชีพอัตลักษณ์    ผู้เรียนวิถีพุทธ
เอกลักษณ์   สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    ตอบลบ

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น